«ایده پردازان اسطوره» در دومین دهه عمر خود همچنان بر محور ایجاد ارزش افزوده بر پایه راهکارهای نوآورانه و ایده‌های کارساز قدم بر می‌دارد. چهره اسطوره بر راهکارهای درخشان و ناب سازندگی و تولید، گشوده است و اراده خانواده بزرگ اسطوره بر خلق سرمایه اجتماعی ارزشمندی است که چشم انداز باشکوه و امیدبخش آن را محقق و قابل دسترس کند. گروه شرکت‌های اسطوره مأمنی است برای نخبگان و صاحبان ایده. فراتر از یک نماد برای ارایه راهکار در راستای جلوگیری از خروج نخبگان از کشور، حول محور تولید و خدمت رسانی، ایستاده بر سکوی مدرن و نوفن‌پایۀ نسل نوین آشنا با جهان اطلاعات. منطبق بر تصویر برند و چشم انداز سازمانی، بازوان اسطوره هماهنگ، بالغ و مستقل هستند و تلاش می‌کنند مجری و مولد اندیشه‌هایش باشند تا فراتر از جلب و جذب رضایت مشتری، کارفرما و مخاطب گرامی خود را از میزان کیفیت محصول خود اعم از کالا و خدمات، شعف زده و شگفت زده کنند. گروه شرکت‌‎های اسطوره با توجه به معیارهای بین المللی خود، تنها پذیرای اجرای پروژه نیست بلکه مسئولیت یک پروژه را به سبک بزرگترین هلدینگ‌های جهانی به مثابه یک شریک تجاری دلسوز و راه بلد می‌پذیرد. جابجایی و توسعه مرزها اتفاقی است که در حوزه فعالیت‌های حساب شده اسطوره رخ می‌دهد.اسطوره توانایی انجام کارهای مختلف در حوزه های مختلف را دارد و برای رسیدن به این مهم از بازوان یا زیرمجموعه‌های بارور و بالغ خود بهره می‌برد. اسطوره یک مدیر، معلم، پژوهشگر، رسانه‌گر، مدرن و اهل تکنولوژی، هوشمند و جهان‌دیده است. این را درخشش بازوان عملیاتی گروه شرکت‌های اسطوره ثابت می‌کند.

گروه شرکت‌های
ایده پردازان اسطوره

توسعه محصولات و خدمات نرم افزاری

 • راهبــــری، نگـــارش، تـدویــن و تولیـــــد
 • برنـامه‌های نرم افـــزاری ســازمانی(بر حســب ویژگـی ها و ابعاد و نیاز ها و زیســت‌بوم سازمان)
 • پیشـــنهاد و تدوین راهـــکار بر اســــاس متــد 3T - (think-tank/team work /tree knowledge)
 • طراحی و نگارش نرم افزارهای تلفن همراه اپلیکیشن ها
 • معماری و طراحی پایگاه داده ها و اطلاعات نرم افزاری
 • طراحی و پیشـنهاد راهکار های ویژه ی سازمانی
 • سازماندهی تیم های عملیـــاتی نرم افزاری
 • نگارش و یکپـــارچه سازی ظرفیت های ابرافـــزارها ( سوپر اپلیکیشن )

توانمندی درحوزه آموزش و پژوهش

 • آموزش پرســنل و مدیریـــت ســـازمانی
 • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزش حضوری
 • برگــــزاری دوره های آمــــوزش و میــــــزگرد مجازی
 • مسئـــــولیت انجـــــام پــــروژه‌های علمی و پژوهــشی و کمی ســــــازی نتـــایج بر اســـاس روشهاي آمار در پژوهش
 • تدوین چک لیــــست ارزیابی و برگزاری آزمون سازمانی
 • ارزیــــابی و ممـــــیزی سطوح و عملـــــکرد سازمانی
 • تـــدوین و تنظـــــیم درســـــنامه های آموزشی
 • ارزیـــــابی و ممیزی فــــرایند های آموزش
 • تهـــیه و تولید رســــانه های آموزشی
 • تهــــیه و تدویـــــن مقالات علمی

توسعه سرویس های هوش افزار

 • مشاوره، طراحی و پیاده سازی اتوماسیون صنعتی
 • طراحی و اجرای پروژه های منازل و اماکن هوشمند
 • تحلیــل و پیاده سازی اینتــرنت اشیاء صنعتی (IIOT)
 • طراحی و مدیریت ساخت هوش افزار های سازمانی و اداری
 • پیشنهاد، مشاوره، طراحی و ارایه راهکار های فنی و مهندسی
 • طراحی و تولید سخت افزار های کاربردی بر اساس (IOT)
 • مشــاوره، طـــراحی و تولیـــد ابزارکــهای هوشــمند
 • طراحی و تولید نمونک های صنعتی و پروتوتایپ
 • همکاری در اتاق فکر خلاق صنایع
 • برنامه ریزی ماشیــنهای صنــعتی PLC
 • اجرای برنــامه های نظارت بر خطـــوط تولیـد

توانمندی در مشاوره مدیریت

 • نیاز سنـــــجی و عارضــــه یابی ســـازمانی
 • بهســــازی فرآینـــــد های ســـازمانی و اداری
 • تحلیل سیــــستم ها و روشـــــهای جــاری سازمانی
 • بررسی و تحلیل مســـیر فرآیـــندهای اجرایی سازمانها
 • مستند سازی ، کمی سازی و مدلســازی فرآیند های سازمانی
 • پیشنهاد و طراحی و ارایه راهــکار های تجاری و بازرگانی
 • پیشنهاد و طراحی و ارایه راهــکار های تجاری و بازرگانی
 • پیشنهاد و طراحی و راهــکار های مالی و اعتباری
 • پیشنهاد و طراحی و ارایه راهکار های اداری
 • بررسی و تحلیل مسایل بر اساس متدهاي تحلـــــيـــــلي /UML SSADM/ RUP

حوزه دانش بنیان و استارتاپ ها

 • مشــاوره در طــراحی اسناد پایه کسب و کار
 • مشاوره تخصصی تنظیم طرح نامه اقتصادی کسب و کار
 • مشاوره تخصصی تدوین نقشه راه اجرایی واحدهای نوآور
 • راهبری مشاوره منتورینگ شرکتهای نوپا (دانش بنیان، خلاق)
 • مشاوره و اجرای مطالعات میدانی و نظری امکان سنجی کسب و کار
 • پایش، نظارت و راهبری برنامه های نگهداری و توسعه بازار
 • شناســـایی ظرفیتــهای سرمایه گـــذاری و مشــارکت
 • تعامل با هســـته های خـلاق، نــــوآور و دانــش بنــیان
 • اجــرای فرایند شتـابدهی به واحدهای نوآور و دانش بنـــیان در مسیر تجاری سازی
 • هم افزایی از طریق تجمیع ظرفیتها

مشاوره در توسعه کسب و کار

 • طراحی و مدیــــریت لایه استراتژیک
 • و راهبـــردی پـــروژه های بازاریابی و تبلیغات
 • تدوین و اجرای برنــامه بازاریــابی (Marketing Plan)
 • راهبري رسته هاي بازاریابی و فروش محصول و خدمات
 • مديريت ارتباط با مشتريان(CRM) و پژوهش در بازار و نياز سنجي
 • طراحی و اختصاصی سازی نرم افزارهاي مديريت ارتباط با مشتري
 • مديـــريت اجــــرايي پروژه هاي مهنـــدسي، پژوهش
 • اطلاع رســــاني، بازاريـــــابي و تبليـــــــغات و ...
 • تحليل سيــستم و مدليــنگ مسايل مهندسي، ارتبـــاطات و تبليــغات و علوم اجتـماعي کمپینهای تبلیغاتی، آنالیز بازار و ..

توانمندی ها

توسعه محصولات
و خدمات نرم افزاری

اموزش تحقیق
پژوهش

سرویس های
هوش افزار

مشاوره و ارائه
راهکار های مدیریت

کشف و ساماندهی
استعداد های دانش بنیان

توسعه
کسب و کار

چشم انداز

اسفند ماه سال 1405، نیمه دهه اول از سده 15 پانزدهم بر حسب تقویم جلالی خورشیدی است. تصویر نامداری(image brand) «گروه اسطوره» در خاطر توده مردم ، همبر و مقارن کارآمدی و پیشگامی و نوآوری و همکاری است و سرمایه اجتماعی ارزشمندی(Social Credit ) از نتایج برنامه ها و پروژه های مشترک اسطوره با نهادهای اجتماعی در لایه ی مردمی و مدنی از خلال همکاری در حل مسایل حاصل آمده است(cobranded). متدها و شیوه‌های حل مسائل فناورانه و بینش پایه اسطوره در حل مسایل منطقه ای سرمشق دانشجویان و نهادهای مشاور است. توسعه محصولات و خدمات بینش پایه اسطوره مورد استقبال کسب و کارهاست. تجربه دارای ارزش اقتصادی قابل محاسبه است و فروش بسته‌های تجربه برای غلاف سامانه‌های خودکار(Automotive Machin) رواج دارد، بسته‌های تجربه اسطوره یکی ازبسته‌های معتبر و خوشنام در بازار مدیریت‌های سازمان‌ها و راهبران سامانه‌ها است. اسطوره دارای اعتبار علمی و خوشنامی در نهادهای حاکمیتی فدرال حوزه غرب آسیا ست. اسطوره اکنون واجد دارایی ارزشمند از مجموعه ی بینش‌های روشمند، داده ها، اطلاعات و دانشهای نوین طبقه بندی شده و ارتباطات و تجربیات حاصل آمده از فرآوری، گردش و تبدیل اعتبارات دانشی و بینش به سرمایه‌های مشهود در بازار بورس و فرابورس های نوپدید اعتباری و همچنین سبدی از ثروت کلاسیک نقدینگی و دارایی های مشهود و ملموس است . شیوه خلق ثروت از بینش، در جهانشهرهای مرزباخته، الگوهای نوینی دارند که اسطوره از پیشگامان آن است. ماموریت «شرکت ایده پردازان اسطوره»، راهبری [ مجموعه اعضای حقیقی و حقوقی همسود و همسوی با ارزش ها و برنامه های شرکت] در طراحی ، ایجاد، پیشنهاد، نظارت و اجرای پروژه ها و برنامه های توسعه سازمان‌ها، بنگاه‌ها و موسسات و نهادها در ابعاد ملی، منطقه ای و بین المللی است. ماموریت: ماموریت «شرکت ایده پردازان اسطوره»، راهبری «گروه ایده پردازان اسطوره»[ مجموعه اعضای حقیقی و حقوقی همسود و همسوی با ارزش ها و برنامه های شرکت] در طراحی ، ایجاد، پیشنهاد، راهبری ونظارت و اجرای پروژه ها و برنامه‌های توسعه سازمان‌ها و بنگاه‌ها و موسسات و نهادها و سازمان‌ها در ابعاد ملی و منطقه‌ای و بین المللی است.

همراهان اسطوره